#FunduszeEuropejskie

Projekt „Akademia HR. Szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstw i ich pracowników” nr FERS.01.03-IP.09-0061/23 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Obszar realizacji: cała Polska

Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji niezbędnych do wprowadzania i zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie związanymi ze zmianami na rynku pracy oraz warunkami społeczno-gospodarczymi, w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparciem zostanie objętych minimum 692 osób (456 kobiet, 236 mężczyzn).

Odbiorcy wsparcia:

  • menadżerowie/kandydaci na menadżerów
  • pracownicy zespołów HR i inni pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną lub zarządzanie zasobami ludzkimi z MMŚP (w tym PES o ile prowadzą działalność gospodarczą)
  • pracownicy dużych przedsiębiorstw stanowić będą max. 40% grupy docelowej

Wykluczeni ze wsparcia:

  • JDG niezatrudniające pracowników
  • pracownicy, którzy wezmą udział w innym projekcie w konkursie Akademia HR

Wsparcie udzielane będzie w zakresie kompetencji HR wskazanych w Opisie Kompetencji kadr w obszarze HR (OKHR)